غرفه سازی شرکت سنگین ماشین ایستا توسط اسکیس

شرکت سنگین ماشین ایستا ( ۴۵٠ متر مربع شامل ۶٠ متر فضای مسقف)

نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران
سفارش دهنده: آقای مهندس سلیم زاده
حدود هزینه به روز ٣٩ تا ۴۵ میلیون تومان