غرفه سازی شرکت ساخت سیستم توسط اسکیس

شرکت ساخت سیستم ( ١٠٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی الکامپ
سفارش دهنده: آقای مهندس ناهید
حدود هزینه به روز ٢٨ تا ٣٢ میلیون تومان