غرفه سازی شرکت دریان دشت توسط اسکیس

شرکت دریان دشت ( ٨٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی اگروفود
سفارش دهنده: آقای آبرویی
حدود هزینه به روز ٢٣ تا ٢۶ میلیون تومان