نمونه غرفه های شرکت دارو درمان پارس

شرکت دارو درمان پارس (٢۴ متر مربع)

سالن همایش های رازی
سفارش دهنده: آقای مهندس یعقوب خانی
حدود هزینه به روز ٨ تا ٩.۵ میلیون تومان