غرفه سازی شرکت تینا سفال توسط اسکیس

شرکت تینا سفال (١٠٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی یزد
سفارش دهنده: آقای مهندس یاوری
حدود هزینه به روز ٢٨ تا ٣۵ میلیون تومان