غرفه سازی شرکت تن ماهی ارژن توسط اسکیس

شرکت تن ماهی ارژن (٨۴ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی اگروفود
سفارش دهنده: آقای آبرویی
حدود هزینه به روز ٢٣ تا ٢٧ میلیون تومان