غرفه سازی شرکت تجهیز گستر شریف اسکیس

شرکت تجهیز گستر شریف (۵٠ متر مربع)

سالن همایش های رازی
سفارش دهنده: آقای مهندس ملک زاد
حدود هزینه به روز ١۴ تا ١۶ میلیون تومان