نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ

شرکت تارا (٨٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ
سفارش دهنده: جناب آقای تاجبخش
حدود هزینه به روز ١٧ تا ١٩ میلیون تومان