غرفه سازی شرکت بین المللی کارینگتون توسط اسکیس

شرکت بین المللی کارینگتون (١١٠ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی نما
سفارش دهنده: آقای مهندس قبادی
حدود هزینه به روز ٢٩ تا ٣٣ میلیون تومان