غرفه سازی شرکت بیک فرانسه شرکت اسکیس

شرکت بیک فرانسه (٣٢متر)

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی (دی ٩۵)
سالن ٣٨ بی، نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: آقای کاتوزیان
ناظر: آقای انتظام