غرفه سازی شرکت برنوتی توسط اسکیس

شرکت برنوتی (۵۶ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی تاسیسات
سفارش دهنده: آقای مهندس رامین
حدود هزینه به روز ١٩ تا ٢٢ میلیون تومان