غرفه شرکت برسیان دارو

شرکت برسیان دارو (٩ متر مربع)

سالن همایشهای بیمارستان امام خمینی
سفارش دهنده: سرکار خانم مهندس صفری
حدود هزینه به روز ۶.۵ تا ٧.۵ میلیون تومان