غرفه سازی شرکت اپنر پلاستیک ترکیه توسط اسکیس

شرکت اپنر پلاستیک ترکیه (۴٨ متر مربع)

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
سفارش دهنده: سرکار خانم وقار
حدود هزینه به روز ١۴ تا ١٧ میلیون تومان