غرفه سازی شرکت ایرانسل توسط اسکیس

شرکت ایرانسل (١٢٠ متر مربع)

نمایشگاه شهروند الکترونیک مشهد
سفارش دهنده: شرکت ایرانسل
حدود هزینه به روز ٣٣ تا ٣٩ میلیون تومان