غرفه سازی برای شرکت ام دی اف

شرکت ام دی اف (٢۴ متر مربع)

سالن همایش های رازی
سفارش دهنده: آقای مهندس ریاضی
حدود هزینه به روز ١٣ تا ١۵ میلیون تومان