نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت الست آریا تن ( ٩٠ متر مربع- فضای باز)

نمایشگاه بین المللی ایران هلث
سفارش دهنده: آقای مهندس صفری
حدود هزینه به روز ٢۴ تا ٢۶ میلیون تومان