غرفه سازی شرکت اسکیس

شرکت اسکیس (١٢ متر مربع)

سالن ٨ و ٩ نمایشگاه بین المللی تهران
سفارش دهنده: اسکیس
حدود هزینه به روز ٢.۵ تا ٣.۵ میلیون تومان