نمایشگاه ایران بیوتی

ساخت غرفه شرکت سالوس

نمایشگاه ایران بیوتی
سالن ٢٧ نمایشگاه بین المللی تهران
مساحت ٢۴ متر مربع
حدود هزینه به روز ٩ تا ١٠.۵ میلیون تومان